Projecten

Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject

Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject LAND  |  Roemenie
PLAATS  |  Bececu de Jos
JAAR  |  2014

Situatie beschrijving.

Bencec is een dorp, ongeveer 24 km ten noord-oosten van de stad Timisoara en bestaat in feite uit twee dorpen: Bencecu de Jos en Bencecu de Sus. De activiteiten van dit project spelen zich af in Bececu de Jos. Bencec is een dorp met twee gezichten, de dorpsbewoners die in normale dorpswoningen wonen en een deel dorpelingen (Roma's, half-Roma’s), die aan de rand van het dorp wonen in kleine zelf gebouwde hutten van planken,pallets,plastic etc. Deze mensen worden gedoogd in het dorp maar zijn verstoken van elke normale bewonersfaciliteit: geen verharde weg, geen elektriciteit, geen waterleiding, etc. De leefomstandigheden in deze hutten zijn abominabel slecht, temeer omdat de hutten worden bewoond door te veel mensen in de één-kamer ruimte. Eén van de grootste problemen in het dorp is de werkeloosheid. Echter onder de krotbewoners is de werkeloosheid praktisch 100 %.

Deze mensen komen ook niet in aanmerking voor een baan als er werk wordt aangeboden, men vraagt dan bv minimaal 8 klassen lagere school opleiding, maar meestal MBO opleiding. Naast de werkeloosheid en de huisvesting speelt voor de kinderen uit deze krotwoningen het onderwijsprobleem. Veel kinderen gaan niet of zeer onregelmatig naar de basisschool, met gevolg analfabetisme of zeer minimale scholing , wat o.a weer gevolgen heeft voor het later vinden van werk. Verder speelt in dit dorp een algemeen onderwijs probleem. Door de huidige bezuinigingsmaatregelen is het onderwijs op de dorpsschool ver beneden de maat. Dit is het gevolg van de kwaliteit van de onderwijzers. In dit soort dorpen op het platteland wil bijna niemand als onderwijzer werken. Ook wordt het onderwijzend personeel zeer slecht betaald en zijn weinig gemotiveerd. De meeste onder hun hebben een bijbaan om te overleven en dat gaat vaak ten koste van het werken in de klas. Kinderen in klas 6 halen nauwelijks het nieveau van een normale klas 4.

De aanloop naar het project.

De Stichting hulp aan Roemenië te Doetinchem sponsort reeds 10 jaar o.a. het kindertehuis Speranteï in Timisoara. Dit kindertehuis wordt gerund door het echtpaar Gusti en Flori Luga. Gusti Luga is o.a. voorganger in de Baptistenkerk en gaat o.a. voor in de baptistenkerk in het dorp Giarmata , in de buurt van Bencec. Via deze kerkbezoekers kwam hem de situatie in Bencec ter ore en hij besloot te proberen iets aan deze situatie te doen. In samenwerking met o.a. de Stiftung Hilfe für Kinder (Essen/Timisoara) werd een plan opgesteld voor een traject dat ook op andere plaatsen heeft aangetoond goed te werken:
- Bied de kinderen die naar school behoren te gaan, een middagmaaltijd aan, gevolgd door huiswerkbegeleiding en wat sport en spel, onder de voorwaarde dat ze de (lagere) school bezoeken. (Het systeem in Roemenië is onderwijs van 08.00 tot 12.00 en daarna thuis huiswerk maken)
- Via de kinderen kom je dan vanzelf met de ouders in aanraking en kun je in veel gevallen wat invloed uitoefenen op de verbetering van een vaak uitzichtloze situatie.

De uitvoering van het project.

Voor de uitvoering van dit project werd in 2009 door een Ierse sponsor een oud huis in het dorp Bencec gekocht. Dit huis werd opgeknapt en daar wordt de kinderopvang gerealiseerd. Ook kunnen de dorpsbewoners hier terecht voor administratieve ondersteuning (de meeste krotbewoners zijn analfabeet) en wordt er periodiek zitting gehouden door een arts voor medische problemen en een tandarts voor gebitsproblemen. De bedoeling is dat het tehuis in de toekomst gaat functioneren als een soort sociaal centrum, een plaats waar alle dorpsbewoners met hun problemen terecht kunnen. Tevens worden er kerkdiensten gehouden.

De Stiftung Hilfe für Kinder heeft ook in het dorp enige problemen aangepakt: - bij de krotten zijn enige waterputten geslagen en - de krotbewoners kunnen onder bepaalde voorwaarden hulp krijgen bij het opknappen van hun krotwoning. De voorwaarden zijn o.a.: - de werkzaamheden moeten door de bewoner zelf worden uitgevoerd, eventueel samen met buren en - er wordt geen geld beschikbaar gesteld maar bouwmateriaal ter verbetering van de eigen woning

De problemen in 2011.

Het betreffende huis bestaat uit twee gedeelten: het oude bestaande huis en een nieuwe aanbouw aan het huis. De nieuwe aanbouw was echter nog niet af. In oktober 2011 zijn door een groep vrijwilligers uit Doetinchem enige noodzakelijke reparaties en aanpassingen aan het tehuis verricht: een dak op de nieuwe aanbouw, binnenschilderwerk en aanbrengen van verlichting in de bestaande oude woning. Tijdens deze werkzaamheden werd echter een groot probleem geconstateerd die de voortgang van het project in gevaar brengen: Het hele pand is onderkelderd maar door defecte hemelwaterafvoer is de fundering , gemetseld met leem, verzakt en is de kelderboog deels ingestort. Hierdoor is het hele huis onstabiel en zal moeten worden afgebroken en met een goede fundering weer worden opgebouwd. Thans is de kelderboog met houten palen onderstut maar het geheel is te onbetrouwbaar voor activiteiten in dit tehuis met o.a. de kinderen.

Project 2012 /2013.

De problemen met de kelder onder het bestaande huis zijn niet te verhelpen. De nieuwe aanbouw is opgeknapt voor de tijdelijke opvang van de kinderen en er is gekozen voor nieuwbouw van het opvangtehuis. Er is een actie op touw gezet voor het zoeken van sponsoren. Het echtpaar Luga heeft een sponsor gevonden voor de ruwbouw van een totaal nieuw gebouw , waarin ruimte zal komen voor de kinderopvang , de onderwijsactiviteiten, crisisopvang , mogelijkheid voor zittingen van arts / tandarts / juridisch spreekuur etc., kortom een sociaal centrum in het dorp. Eind 2012 is reeds met hulp van de plaatselijke bevolking begonnen met de gedeeltelijke afbraak van het bestaande gebouw en de voorbereidingen voor de nieuwbouw van het nieuwe tehuis. De stand van zaken eind 2013 is dat de ruwbouw klaar is, het nieuwe gebouw wind en waterdicht is. Verder zijn vanuit Doetinchem sponsoren gevonden voor :
- De complete electrische installatie (Stork Doetinchem en Van Egmond Doetinchem)
- Nieuwe dakplaten (Wopereis Stallenbouw Doetinchem)
- Bouwgereedschap (Stork/2-Rent Groningen)
- 23 binnendeuren met stalen kozijnen (Svedex Varsseveld)
- Waterleiding (Ds van Dijkstichting Doetinchem)
- 6 toiletgroepen (Badkamer voordeelshop Doetinchem en Tegel en sanitair magazijn Zevenaar)
- Vloerbedekking (v.d.Woude Doetinchem)
- Gedeeltelijk meubilair (Diakonie PGD Doetinchem)

In oktober is een 8-tal vrijwilligers uit Doetinchem op eigen kosten naar Bencec gereisd en zijn 10 dagen werkzaam geweest in dit project. Zij hebben de elektrische installatie en de waterleiding geïnstalleerd.

De verwarmingsinstallatie.

Er is nog geen plan voor de definitieve verwarmingsinstallatie. Men weet nog niet wat de beste manier is om dit gebouw te verwarmen. Gedacht is aan een combinatie van zonnepanelen met een houtgestookte verwarmingsinstallatie. Men heeft op dit moment echter niet de kennis in huis om hier een gefundeerde beslissing over te nemen en het geld niet om een verwarmingsspecialist in te huren. De vrijwilligersgroep uit Doetinchem heeft aangegeven graag weer naar Bencec om een eventuele verwarmingsinstallatie aan te leggen. Door de samenwerking met stichting Warmte voor de Kinderen is er nu uitzicht om de verwarmingsinstallatie te realiseren. Geprobeerd wordt om de radiatoren vanuit Nederland te gaan leveren via een sponsor. De overige materialen, inclusief de verwarmingsketel zullen waarschijnlijk geleverd worden door de Roemeense zustergroothandel van Rensa, Uniprest.

Uiteindelijk doel van het project.

Minstens voor de komende 10 jaar:
- Kinderopvang met maaltijd en onderwijsondersteuning
- Bijscholing van de reguliere scholieren
- Crisisopvang voor problemen gevallen
- Aanspreekpunt voor dorpsbewoners met administratieve / juridische problemen
- Basis voor medische- en tandbehandelingsdagen

De resultaten tot nu toe:
- De mensen die in de krotten wonen zijn zeer geïnteresseerd in het (met ondersteuning) opknappen van de krotten
- Het werken / samenwerken aan dit opknap-project resulteert in minder drankmisbruik en het besef dat eigen werkzaamheid kan resulteren in betere leefomstandigheden
- Sinds de werking van de kinderopvang en de hulp bij het huiswerk, zijn de leerresultaten van zowel de kinderen uit de krotten als van de kinderen uit het normale dorp meetbaar vooruit gegaan
- De resultaten van de kinderopvang (voeding, kleding, leerresultaten , beleving van de kinderen) heeft een positieve uitwerking op de ouders: kinderen naar school sturen, betere verzorging van huishouding en kinderen, zelfredzaamheid (groentetuin, opknappen / onderhoud woning).

Verdere plannen.

Wij proberen zo veel mogelijk te helpen met de verdere afwerking van het bouwproject, het realiseren van de inrichting en de ondersteuning van de activiteiten in dit sociaal centrum. Onze hulp zal bestaan uit financiële ondersteuning, aanleveren van materiaal en goederen en advisering. Tevens waar mogelijk misschien nog een keer een werkweek met vrijwilligers.

Het Dorp Bencec.

Het dorp Bencec de Jos kent een normale Roemeense lintbebouwing langs de dorpsstraat.Langs de rand van het dorp zelf gebouwde onderkomens, meestal 1 woonruimte voor koken, verwarmen, Wonen en slapen.

De Stichting Hulp aan Roemenië Doetinchem.

De Stichting Hulp aan Roemenië in Doetinchem werkt reeds 21 jaar aan projecten in Roemenië. De stichting heeft de ANBI-status en werkt bij alle projecten samen met de plaatselijke Stiftung Hilfe für Kinder in Timisoara. Eén van de projecten die reeds jaren wordt ondersteund is het kindertehuis Speranteï in Timisoara. In dit tehuis worden weeskinderen opgevangen en half-wezen. Dit zijn kinderen die door de ouders op straat worden gezet omdat men geen kans ziet de kinderen te onderhouden. In dit tehuis wonen 18 kinderen van 6 tot 18 jaar. De oudste kinderen studeren in Timisoara. De leiding van dit tehuis, Gusti en Flori Luga werken tevens aan het project in Bencec. De oudste jongens en meisjes uit het kindertehuis Speranteï helpen in Bencec met de huiswerkbegeleiding.

Stiftung Hilfe für Kinder in Timisoara.

Deze stichting staan ingeschreven in Essen. De stichting is opgericht in het kader van een hulpproject van de Duitse deelstaat Nord Rhein Westfahlen. Dit project (opleiding van verpleegkundigen en jeugdverzorgers) heeft gelopen van 1990 tot 2008. De stichting Hilfe für Kinder heeft naast dit project gedraaid voor de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen in kindertehuizen. Na het stoppen van het opleidingsproject heeft de stichting Hilfe für Kinder zijn werkzaamheden in Roemenië voortgezet onder leiding van mevrouw  M.Gollnick,  de vrouw van de directeur van het Nord Rhein Westfahlen project. Zij woont en werkt reeds vanaf 1991 in Timisoara en is in 2009 benoemd tot ereburger van Timisoara. De Stichting Hulp aan Roemenië uit Doetinchem werkt nauw samen met mevrouw Gollnick. De Stichting Hulp aan Roemenië werkt alleen aan projecten i.s.m. de Stiftung Hilfe für Kinder.

Met dank aan Eggo Boer van de stichting Hulp aan Roemenië in Doetinchem

Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject Nieuwe basisschool - samenwerkingsproject
Menu
  • Nederlands
  • English
  • Romana